Definitioner & Handelsbetingelser

Entreprenørfirmaet Jacob Post ApS (JP) er medlem af, Kontrolordning for styret boring og gennempresning (NO-DIG).

Alle styrede underboringer udføreres, som minimum, under dennes kvalitetskrav og normer. Der henvises derfor til www.kontrolordninger.dk
KS leveres, med mindre andet er aftalt, jf. denne ordning og krav.

Vandledninger: Disse skal som udgangspunkt leveres med ende tæt skot, således boremudder
og andet, forhindres indtrængen i røret.

Promilleboringer: Udføres med minimum 15 0/00.

Søgeudstyr: Måletolerancer på søgeudstyr. Vertikalt 5 % af dybden. Horisontalt 10 % af dybden.
Hældning 2 0/00 eller 20,

Fejlkilder: Der kan forekomme unøjagtighed i målinger, når der bores omkring
kraftige elkabler og jern.

Ned boring-op boring: Er den boring der foregår før start hullet og efter modtagehullet.
Med mindre andet er aftalt til den pågældende boring, er borepriser indeholdt op til 6 meter
nedboring. Det forudsættes at røret kan trækkes til sluthullet uden op boring, samt frakobles i start hullet,
og derved ikke trækkes med op til maskinen.
Start /slut huller: Disse skal have en passende størrelse, i forhold til det/de emnerør der skal itrækkes boringen.
Boringer <Ø125 er 1,0 meter i boringens længderetning & 0,75 meter i bredden passende.
Boringer >Ø125 hvor der skal monteres reamer, skal være større og aftales individuelt.

Mellem / aflastnings huller: Etableres for at lette for trykket i boringen,
og derved undgå blow outs. Disse etableres efter behov og nærmere aftale, da de ikke altid
skønnes nødvendige.

Hvor huller etableres af JP, forudsættes disse udført umildbart inden styret underboring, samme dag. Reetableringen udføres umildbart lige efter styret underboring, dog senest dagen
efter og forudsættes udført med de opgravede materialer.

Hvor huller etableres af bygherre, forudsættes disse udført og klargjort før ankomst af
borehold.

Håndtering af jord og boremudder: Hvor dette håndteres og borskaffes af JP, forudsættes
dette altid værende kategori 1 jord. Eventuel rensning af materialer i andre kategorier,
udføres på bygherres bekostning.

Jordbundsforhold: Der tages forbehold for jordbundsforhold, da disse ofte er ubekendte og kan i visse tilfælde volde problemer for boringen.
Skulle en boring blive kasseret grundet jordbundsforhold, vil den som udgangspunkt blive faktureret, da dette betragtes som bygherre leverance
der forsager det nødvendigt, at kassere det leverede arbejde.
Promilleboringer kan lokalt have lunker, hvor jordbundsforholdene ikke muliggør styrbar underboring.

Eksisterende langsgående og krydsende ledninger:

Der skal altid før styret underboring indhentes lednings oplysninger. Alle langsgående ledninger skal afsættes og respektafstand jf.
NO-DIG skal overholdes under projektering, af det kommende bore trace’. Krydsende ledninger skal dybde afsættes eller frit graves.
Bemærk at visse ledningsejere kræver frit gravning, ved krydsning med styret underboring.
Indhentning af lednings oplysninger, afsætning & frit gravning, forudsættes udført og klargjort af bygherre/hovedentreprenør,
før ankomst af borehold, med mindre andet er aftalt.
Komplette lednings oplysninger, over det berørte område, skal udleveres i papirform til boreholdet før opstart.
Ventetid som følge af mangelfulde lednings oplysninger eller klargøring, vil blive faktureret.

JP er godkendt leverandør til Banedanmark. Hvor der udføres baneboringer,
skal krav i henhold til BN1-13-2 altid overholdes.

Arbejdstider og tilbud: Med mindre andet er aftalt, er alle tilbud indeholdt arbejde, inden for almindelig arbejdstid for
entreprenør branchen. Mandag – Fredag kl. 07:00 til 15:30

Kvalifikationer: Medarbejdere i JP har løbende efteruddannelse. JP har ansvaret for at alle opgaver løses af ansatte, med til opgaven krævede certifikater og relevant uddannelse.
JP har medarbejdere med bl.a. svejsepas, pas på banen, krancertifikat, vejen som arbejdsplads osv.

Betalingsbetingelser: Netto 14 dage. Hvor der må fremsendes betalingspåmindelser, vedlægges disse rykkergebyr.

Fravigelser:
Alle ovenstående betingelser og definitioner, er som udgangspunkt gældende ved samhandel med JP.
Der kan dog være tilbud, kontrakter eller sager hvor der individuelt er aftalt fravigelser i forhold til ovenstående.
Hvor der i disse aftaler, ikke specifikt er aftalt fravigelser, vil ovenstående altid være gældende.

Hvor bygherre accepterer samhandel med JP, er det ovenstående betingelser der er gældende.
Bygherres handelsbetingelser accepteres grundlæggende ikke, med mindre disse er entydigt
fremlagt og skriftligt accepteret af JP i tilbudsfasen.

Link: https://web.archive.org/web/20160425232113/https://www.jacobpost.dk/handelsbetingelser.html

 

Tilbage